قادر احمدی
قادر احمدی
دانشگاه ارومیه
رضا بایرام زاده
رضا بایرام زاده
دانشگاه ارومیه
سهیلا عقلمند
سهیلا عقلمند
دانشگاه ارومیه
فریدون نقیبی
فریدون نقیبی
دانشگاه ارومیه
سجاد اکبری بالدرلو
سجاد اکبری بالدرلو
دانشگاه ارومیه
ناصر ثبات ثانی
ناصر ثبات ثانی
دانشگاه ارومیه
ساحل دژپسند
ساحل دژپسند
دانشگاه ارومیه
مرتضی خسرونیا
مرتضی خسرونیا
دانشگاه ارومیه
مظفر عباس زاده
مظفر عباس زاده
دانشگاه ارومیه
جواد عبدالحسینی
جواد عبدالحسینی
دانشگاه ارومیه
اصغر عابدینی
اصغر عابدینی
دانشگاه ارومیه
زهرا فلاح مهترلو
زهرا فلاح مهترلو
دانشگاه ارومیه
علی مصیب زاده
علی مصیب زاده
دانشگاه ارومیه
پری ملک زاده باروق
پری ملک زاده باروق
دانشگاه ارومیه
احسان داننده
احسان داننده
دانشگاه ارومیه
ایوب منوچهری
ایوب منوچهری
دانشگاه ارومیه
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.